Tương tư thập giới và Như là giấc mộng

<>

Như là giấc mộng – HITA – MV của truyện Không phụ Như Lai không phụ khanh (Đức Phật và nàng)

<>

Down mp3:

Tương tư thập giới.mp3

Như là giấc mộng.mp3